top of page

 
Idę Słuchając Życia 

Polityka Prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Właścicielem serwisu: www.idesluchajaczycia.pl i tym samym administratorem danych osobowych jest firma: “Maciej Mlynarczyk - Ide Po Swoje” based in: 15 Dynevor Road, Tunbridge Wells, TN4 9HR, UK, zwana dalej ADMINISTRATOREM.

Dane osobowe zbierane przez administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO/GDPR”) oraz w przepisach Wielkiej Brytanii “UK GDPR” i “Data Protection Act 2018”.

Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych oraz niniejszej regulacji firmowej.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

 1. Certyfikat SSL, który gwarantuje, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a Popopo.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.

 2. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas.

 3. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.

 4. System IT Popopo.pl oraz procedury wewnątrz-firmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Inspektor ochrony danych: Michał Laszkiewicz

Administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z administratorem pod adresem email: idesluchajaczycia@techstarter.pl

 

   Administrator wyznaczył EU Reprezentanta do spraw ochrony danych osobowych w osobie:

 Michał Łaszkiewicz, z którą możecie się Państwo skontaktować listownie na adres:

Michał Łaszkiewicz, Warszawa 13, ul. Puławska 166 skrytka 18, 02-600 Warszawa lub pisząc na adres  e-mail:   idesluchajaczycia@techstarter.pl

 

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności administrator zbiera i przetwarza dane osobowe – tj.:

 • imię i nazwisko,

 • adres email, telefon

 • adres domowy

 • wizerunek

 • przybliżoną lokalizację (w ramach plików cookies)

 • adres IP (w ramach plików cookies)

w następujących celach:

(a) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  administratora danych i na podstawie zgody podmiotu danych:
– w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług firmy administratora, między innymi – w celu informowania o produktach i wydarzeniach organizowanych przez ogłaszających się na nas oraz o działalności administratora (np. w ramach newslettera, a także rekomendacji), a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną: popopo.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO/UK GDPR);

(b) w celu wykonywania umów zawieranych przez administratora z klientami oraz w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z administratorem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO/UK GDPR);

(c) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z administratorem (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO/UK GDPR).

(d) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO/UK GDPR).

Państwa prawa

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności administratora lub wykonanie usługi.

Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody, w tym udzielonej poprzez zapisanie się do newslettera.

Publikowanie wizerunku i danych osoby udzielającej rekomendacji serwisu i produktów administratora uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody.

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu:

 • prawo do wycofania wyrażonej zgody,

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

 • prawo ich sprostowania,

 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

 • prawo sprzeciwu

 • prawo do niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby administrator przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub odwołać subskrypcję newslettera, co będzie równoznaczne z odwołaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych do The Information Commissioner’s Office (ICO), który jest krajowym organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w UK, lub za pośrednictwem EU Reprezentanta do organu nadzorującego stosowanie prawa ochrony danych osobowych na terenie któregokolwiek państwa Unii Europejskiej.

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa – nie dłużej jednak niż 6 lat.

Dane osobowe zebrane do celów reklamowych (Newsletter) przetwarzamy przez okres 6 lat od momentu powierzenia nam tych danych przez podmiot danych osobowych lub do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie albo odwołania zgody poprzez rezygnację z subskrypcji Newslettera.

W przypadku odbiorców newslettera, którzy co prawda dokonali jego subskrypcji, ale następnie nie otwierają naszych emaili lub traktują je jak spam, po upływie 18 miesięcy – będą oni usunięci automatycznie z listy mailingowej Newslettera – nawet jeśli nie wycofają swojej zgody.

Dane osobowe posiadane przez administratora z powodu posiadania konta na stronie internetowej będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie albo odwołania zgody poprzez usunięcia konta użytkownika, lecz nie dłużej niż 6 lat po ostatniej aktywności użytkownika na jego koncie.

 „NIE DŁUŻEJ NIŻ JEST TO KONIECZNE ZE WZGLĘDU NA CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH”

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z administratorem, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii a także poza tym obszarem także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, mailpoet-służący do odbsługi newslettera, podmioty świadczące usługi w zakresie call center i działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie administratora. Dane osobowe nie są – co do zasady – przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską, jednak w razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE – administrator zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

W każdym też przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami administratora.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych przez administratora. Korzystamy jednak z Pixela Facebooka oraz Google Analytics.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie administratora i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się do zaakceptowania przy najbliższym logowaniu pliku.

Jak się z nami skontaktować? 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych praktyk w zakresie prywatności, masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na naszej stronie lub idesluchajaczycia@tchstarter.pl

bottom of page